FAQ

Betaling

Zijn de prijzen op jullie site in- of exclusief btw?
Al onze prijzen zijn inclusief BTW!

Op welke manieren kan ik betalen?
U kunt bij ons betalen via IDEAL, PayPal, MasterCard, Visa, SofortBanking, Mistercash

Ik kan niet betalen, wat nu?
Indien de betaling is mislukt kan dit veel oorzaken hebben. U kunt opnieuw proberen te bestellen. Mocht dit niet lukken dan kunt u wellicht een andere betaalmethode kiezen. Het kan ook zijn dat er een probleem is met uw bank. U kunt dit controleren door contact op te nemen met uw bank.

Mocht al het bovenstaande niet van toepassing zijn dan is het mogelijk dat er een storing op onze website is. U kunt dit op werkdagen melden van 10:00 uur tot 17:45 uur via de live chat, telefoon en email. Buiten deze openingstijden kunt u dit melden via email of u kunt een offline bericht achterlaten in de chat. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Verzending

Wanneer wordt mijn bestelling geleverd?
Naar verwachting hebben wij 3 tot 5 werkdagen nodig om uw pc te bouwen, installeren en te testen. Echter het kan wel eens voorkomen dat er tijdens het testen iets niet goed lijkt te werken. Hierdoor is het mogelijk dat uw pc later dan de verwachte verzenddatum verzonden wordt.

U kunt de status van uw bestelling zien via uw account. Hiervoor dient u uiteraard wel een account aangemaakt te hebben en ingelogd te zijn.

Mijn PC is tijdens vervoer beschadigd, wat moet ik nu doen?
Ondanks onze Custom Gaming SuperSafe verpakkingsmethode kan het helaas toch gebeuren dat uw PC tijdens vervoer beschadigd is. Bij uw bestelling krijgt u een instructie geleverd. Hierop staat vermeld wat te doen bij schade.

Mijn bestellingen

Wat is de status van mijn bestelling?
U kunt de status van uw bestelling zien via uw account. Hiervoor dient u uiteraard wel een account aangemaakt te hebben en ingelogd te zijn.

Hoe kan ik mijn bestelling wijzigen/annuleren?
Het wijzigen van de bestelling is mogelijk als het systeem nog niet gebouwd is. Mocht dit wel het geval zijn dan betaalt u een restocking fee van 15% over het te vervangen onderdeel. Annuleren is ook mogelijk als het systeem nog niet gebouwd is. Mocht dit wel het geval zijn betaalt u een restocking fee van 15% over het volledige systeem.

Ruilen en retourneren

14 dagen bedenktermijn
Bij de aankoop van onze producten heb je de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende veertien dagen, tenzij het product speciaal is samengesteld volgens je eigen samenstelling. Producten vervaardigd conform instructies van de consument (maatwerk). Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van de producten. Tijdens deze periode dient je zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Je dient het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden. Indien je van jouw herroepingsrecht gebruik maakt, dien je het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan .nl retourneren, conform de door customgaming.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Herroepingsrecht
Bij annulering van een geplaatste bestelling dien je steeds jouw bestelnummer aan ons door te geven (het bestelnummer vindt je terug in het onderwerp van de bevestigingsmail). Je kunt ons contacteren op sales@customgaming.nl of telefonisch via +31 (0)572 32 81 28. customgaming.nl zal het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na terugzending of herroeping, terugbetalen.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten
De nieuwe regels zorgen voor een aantal aanpassingen in de mogelijkheden tot het uitzonderen van producten, diensten en digitale inhoud van het recht tot ontbinden. Hieronder staat vermeld wanneer uw producten, diensten en/of digitale inhoud uitgezonderd kunnen worden van het herroepingsrecht en welke informatieplichten hierbij gelden.

Uitsluiting herroepingsrecht producten

 • Producten vervaardigd conform instructies van de consument (maatwerk)
 • Producten kunnen bederven binnen de bedenktermijn
 • Makkelijk kopieerbare producten die niet retourneerbaar zijn wanneer de verzegeling is verbroken, zoals games, dvd’s en cd’s
 • Losse kranten en tijdschriften (geen abonnementen)
 • Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van een consumentenkoop, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na dertig dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft
 • Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

Uitsluiting herroepingsrecht diensten

 • Diensten betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding, te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode. Dit zijn bijvoorbeeld reizen, evenementen, tickets, e.a.
 • Weddenschappen en/of loterijen
 • Diensten die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk om de heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien. Bijvoorbeeld het winterklaar maken van de tuin of de verhuur van gereedschap, wanneer deze dienst geheel wordt uitgevoerd tijdens de bedenktijd.

Uitsluiting herroepingsrecht digitale inhoud
Voor digitale inhoud die niet op een materiële drager (zoals een dvd, cd of cd-rom) is geleverd (hiermee worden vooral bedoeld app’s, muziekstream en diverse downloads) geldt een bedenktijd van 14 kalenderdagen, tenzij het product of de dienst al binnen de bedenktijd geleverd wordt. Het herroepingsrecht is uitgezonderd voor zover de consument verklaard heeft om akkoord te gaan met levering van de digitale inhoud tijdens de bedenktermijn.

Let op! Deze verklaring én de verklaring dat de consument afstand doet van zijn recht op ontbinding moet in de bevestiging van de overeenkomst worden opgenomen.

Waardevermindering bij herroepen tijdens de bedenktijd (deels) gebruikte diensten
Omdat het moment van aanvang van de dienst niet meer doorslaggevend is, ontstaat de mogelijkheid om ook een deels uitgevoerde of afgenomen dienst te herroepen. Daar staat echter tegenover dat de consument de kosten van het gedeelte van de dienst dat is uitgevoerd naar evenredigheid dient te vergoeden. Voorwaarde is wel dat de ondernemer de consument vooraf over deze kosten heeft geïnformeerd.

Zie ook onze Algemene Voorwaarden.

Reparaties

Hoe lang duurt mijn reparatie?
Wij hebben vrijwel altijd binnen een week gevonden wat er mankeert aan uw PC. Mocht er iets geretourneerd moeten worden naar de fabrikant, kan de duur van de reparatie oplopen tot één maand.

Garantie- en reparatievoorwaarden
De garantie begint altijd op de dag dat het product bij ons is aangeschaft (datum factuur) en heeft betrekking op alle soorten materiaal- en productiefouten die bij normaal gebruik kunnen ontstaan. Het type en de duur van de garantie voor het product is te vinden op het originele aankoopbewijs.

Onderdelen die worden vervangen, worden vervangen door of hersteld met identieke of vergelijkbare onderdelen.

Om aanspraak te kunnen maken op enige garantie dient de Consument aan ons te kunnen overleggen:

Het originele aankoopbewijs.

Bewaar het originele aankoopbewijs goed
Wij behouden zich het recht voor om de garantie aanspraak te weigeren als het aankoopbewijs niet overgelegd kan worden. Indien de consument het product naar ons moet opsturen, is de consument er zelf verantwoordelijk voor dat het product goed verpakt is. Voor zover bij aankoop niet gekozen is voor een garantie uitbreiding zijn de verzendkosten en het transportrisico voor rekening van de consument.

De consument dient het defecte product aan ons aan te bieden voorzien van een RMA/ticketnummer. Bij de uitvoering van de werkzaamheden gaan wij uit van de klachten zoals beschreven zijn in het bijbehorende ticket. Wij kunnen in geen geval tot meer gehouden worden dan in deze beschrijving vermeld staat.

Het product moet compleet maar zonder de bij aankoop geleverde accessoires opgestuurd te worden. Notebooks dienen compleet, d.w.z inclusief stroomadapter opgestuurd te worden. Indien het product niet compleet is, leidt dat tot vertraging van de reparatie/omruiling. Voor overige ingestuurde producten die niet behoren tot de bij de oorspronkelijke aankoop meegeleverde accessoires zijn wij op geen enkele wijze verantwoordelijk.

Indien en voor zover deze garantievoorwaarden inbreuk maken op de wettelijke rechten gaan de wettelijke rechten natuurlijk voor. Garantiegevallen leiden niet tot een vernieuwing en/of verlenging van de oorspronkelijke garantietermijn. Wanneer er sprake is van een reparatie in de garantieperiode die buiten de garantievoorwaarden valt, dan wordt de reparatie niet eerder uitgevoerd dan nadat wij een prijsopgave van de reparatie aan de consument heeft verstrekt. Aan de hand van de prijsopgave dient de consument binnen 14 dagen te besluiten of de reparatie uitgevoerd dient te worden. Indien er niet binnen 14 dagen is gereageerd door de consument, wordt de zaak ongerepareerd retour gezonden met een factuur ter dekking van de onderzoeks-, handelings- en logistieke kosten.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wordt de prijs van de reparatie vastgesteld op basis van het aantal arbeidsuren, de logistieke kosten, de onderzoekskosten, de materiaalkosten, en de handelingskosten.

Omvang en levering van garantieprestaties

Wanneer er sprake is van een door de garantie gedekt defect aan het product dan garanderen wij met deze garantie de reparatie of de vervanging van het defecte product of een onderdeel hiervan. De beslissing tussen reparatie dan wel vervanging van het product ligt bij ons.

Wij kunnen naar eigen inzicht beslissen om het voor reparatie ingestuurde product te vervangen door een product van dezelfde kwaliteit.

De garantie beperkt zich tot het herstel en/of de vervanging van de hardware-functionaliteiten naar de toestand van het originele product voor het defect zich heeft voorgedaan. De garantie omvat niet het herstellen van gegevens, data of software. De consument dient vóór het opsturen van het product zelf zorg te dragen dat een reserve-kopie (back-up) wordt gemaakt van eventuele in het product opgeslagen gegevens, data of software, inclusief toepassings- en systeemsoftware. Wij kunnen niet aansprakelijkheid worden gehouden voor het verlies van deze gegevens en informatie.

De vervanging van defecte onderdelen gebeurt bij materiaal- of productiefouten door nieuwe onderdelen. Eventueel wordt het volledige product vervangen door een gelijk of functioneel gelijkwaardig product. In elk geval is de waarde van de garantieprestatie beperkt tot de waarde van het defecte product.

Defecte onderdelen, die door ons worden vervangen, worden ons eigendom

In de garantie zijn de arbeidsuren, de kosten van verpakking en van de verzending door ons naar de consument inbegrepen. Het is de consument – op straffe van verval van elke aanspraak – niet toegestaan zelf of door derden reparatiewerkzaamheden aan door de door ons geleverde producten te (laten) verrichten.

Uitsluitingen, Niet onder de garantie vallen:

 • Normale slijtage.
 • Producten waarvan merk-, typeaanduiding en/of serienummer zijn veranderd of verwijderd.
 • De beschikbaarstelling van driver- of software-updates/upgrades.
 • Geringe afwijkingen die voor de functionaliteit van de zaak niet van belang zijn.
 • Defecten als gevolg van onjuist gebruik.
 • Defecten als gevolg van verwaarlozing of ondeugdelijk onderhoud.
 • Defecten als gevolg van computervirussen of softwarefouten.
 • Gebruik, montage of installatie van de zaken of onderdelen in strijd met de gebruiksaanwijzing.
 • Gebreken die een gevolg zijn van blootstelling aan vocht.
 • Gebreken die een gevolg zijn van gebruik van niet originele onderdelen, randapparatuur en/of programmatuur.
 • Producten die tweedehands in omloop zijn gebracht.

Mocht tijdens het onderzoek naar het defecte product blijken dat het defect niet wordt gedekt door de garantie, dan zullen wij de consument hiervan op de hoogte stellen en de consument hierbij in de gelegenheid stellen om aan de hand van een offerte een beslissing te nemen over de vraag of de consument het defecte product gerepareerd/vervangen wenst te zien. In deze offerte zal een opgave worden verstrekt van de met de reparatie/vervanging gemoeide kosten.